مجله دنیای برند

تجاری سازی اختراعات که تحت قوانین سازمان تجارت جهانی WTO و معاهده Trips می باشد ، به جنبه های تجاری یک اختراع می پردازد و با ثبت قانونی و راهکار های بین المللی تلاش در حفظ حقوق معنوی مخترع دارد. اختراعی که به ثبت رسیده باشد و سند ثبت آن در دست مخترع باشد ، می تواند بر اساس معاهده Trips در کشور سوئیس ثبت شود و با دریافت مشخصه ® به عنوان یک علامت ثبت شده ، در فضای تجاری قرار گیرد.

banner brandworld

banner ulepress

banner ebcl