مجله دنیای برند

مدیریت استراتژیک برند ® CliBs

کلنیک برند بر اساس نوع درخواست ، مدل استراتژیک خاص خود را طراحی می کند که تمامی ویژگی ها از جمله عارضه یابی، تعیین ساختار، جایگاه سازی، شعار، لوگو، رنگ، فضای رقابتی، گسترش و توسعه و مراقبت از برند را شامل می شود . مدل استراتژیک برند” ® CliBs “ مختص کلنیک برند می باشد که به عنوان یک مدل جهانی به ثبت رسیده است .

banner brandworld

banner ulepress

banner ebcl