مجله دنیای برند

ثبت یکپارچه ARIPO شامل ثبت علامت تجاری بصور ت هم زمان در 16 کشور آفریقایی فرانسوی زبان است که عبارتند از : بنین - بورکینافاسو - کامرون - آفریقای مرکزی - چاد - جمهوری کنگو - گینه - اکتورویال گابن - گینه - گینه بیسائو - ساحل عاج مالی- موریتانی - نیجر - سنگال - توگو صرفه جویی در زمان، هزینه و انجام روند ثبت از خصوصیات ثبت یکپارچه می باشد .

یک طبقه : 600 دلار

طبقات مازاد: 200 دلار
یک طبقه : 2500 دلار

طبقات مازاد: 500 دلار
یک طبقه : 2500 دلار

طبقات مازاد: 1000 دلار

banner brandworld

banner ulepress

banner ebcl